జ్యోతిస్యుడితో తెలుగులో మాట్లాడండి, మీ సందేహాలు తీర్చుకోండి, సలహా పొందండి


Astrologer : Acharya Sri. Kasibotla Narasimha Murthy Garu.


Experience : 30+ Years of Experience in Indian Vedic Astrology.

Speak with Telugu Astrologer Online Jyotish : Acharya Sri Kasibotla Narasimha Murthy Garu

₹ 349.00includes FREE Horoscope Pdf with this order.

  • Timings : Flexible
  • Product ID : #E0003

Languages Known : Telugu

Qualification : M.A Telugu

City : Machilipatnam

District : Krishna

State : Andhra Pradesh

Country : India


Expertise @ Career Horoscope, Marriage Matching, Health, Wealth, Love and Relationship, Child Astrology, Job, etc.

..

Marriage Matching by Date of Birth

patrika

Our services

Career Horoscope

In the recent days most of the people are worried about their career, they are not in a position to take a right decision regarding their career growth.

Coming Soon..

Kundali Matching for Marriage

The Marriage Matching Horoscope (Kundli Milan in Hindi) is used to check the Compatibility of both Male (bridegroom) and Female (bride) Kundlis.

Coming Soon..

New Born Baby Horoscope

Many people excited to know about their newly born baby Astrology. The parents of the new born child will be eager to know about how will be the future of their baby is going to be.

Coming Soon..

Vedic Astrology

The oldest Hindu Astrology is called as Vedic Astrology. The Ancient Indian Astrology based on the planets (graha) movement is Vedic Astrology.

Coming Soon..